Skoči na glavno vsebino

Informacije Javnega značaja

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Antona Globočnika Postojna
Naslov: Cesta na Kremenco 2
Pošta: 6230 POSTOJNA
Telefon: 05 7000 300
Faks: /
Elektronski naslov: os.antona-globocnika-po@guest.arnes.si
Odgovorna uradna oseba: Darija KOŠIR, ravnateljica
Datum objave kataloga: 2. 3. 2006
Datum zadnje spremembe:  19. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletu: Informacije Javnega značaja (osagpostojna.si)
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko splošno izobraževanje

 

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
ORGANIGRAM
Seznam notranjih organizacijskih enot:

– zavod ima naslednje notranje organizacijske enote.

Enota 1: Podružnična šola BUKOVJE
Naziv in naslov: Bukovje 4, 6230 POSTOJNA
Telefon: 040 355501
Telefon dislociranega oddelka:   /
Elektronski naslov:  /
Vodja notranje organizacijske enote:  Tina Primc
Enota 2: Podružnična šola Planina
Naziv in naslov: Planina 152,  6232  PLANINA
Telefon: 05 7565 060
Telefon dislociranega oddelka:  /
Elektronski naslov:

Vodja notranje organizacijske enote:

Martina Rebec
Enota 3: Podružnična šola STUDENO
Naziv in naslov: Studeno 68, 6230 POSTOJNA
Telefon: 030 376 700
Telefon dislociranega oddelka:   /
Elektronski naslov: /
Vodja notranje organizacijske enote:  Sintia Klede
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Darija Košir
Delovno mesto in naziv: Ravnateljica
Elektronski naslov: darija.kosir@osagpostojna.si
Poštni naslov:  /
Službena telefonska številka: 05 7000 311
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (http://www.uradni-list.si/1/content?id=5105
Splošni akti zavoda:

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o gibanju knjigovodskih listin

Pravilnik o popisu osnovnih sredstev

Izjava o varnosti z oceno tveganja

Vzgojni načrt OŠ Antona Globočnika Postojna

Hišni red na OŠ Antona Globočnika Postojna

Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest

NAČRT INTEGRITETE – OŠ ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA

Pravilnik o zaščiti delavcev pred nasiljem – OŠ Antona Globočnika Postojna

Pravilnik o zaščiti prijaviteljev

Navodila glede izrabe delovnega časa in odsotnosti v osnovni šoli Antona Globočnika Postojna

Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Antona Globočnika Postojna

Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Antona Globočnika Postojna

Pravilnik o izločanju knjižničnega gradiva

Pravilnik o izvajanju videonadzora

Požarni red

Pravila šolske prehrane v Osnovni šoli Antona Globočnika Postojna z dodatnimi pojasnili o organizaciji šolske prehrane in subvencioniranju šolske malice in kosila

Pravila Osnovne šole Antona Globočnika Postojna o prilagajanju šolskih obveznosti

č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja vzgoje in izobraževanja (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih
dokumenti po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt za šolsko leto 2023/24

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2022/23

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3

Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.

e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

®     Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo

®     Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca

®     Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.

®     Izdaja potrdila, da je učenec obiskoval osnovno šolo, ko je spričevalo izgubljeno ali uničeno in ni ohranjen arhiv osnovne šole.

f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest Na portalu MIZŠ
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu Na portalu MIZŠ
Število učencev po oddelkih in razredih Na portalu MIZŠ
       
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:

Večina informacij je dostopna prek spleta na šoli .
Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu zavoda od 7.00 do 15.00.

4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO  INFORMACIJ  JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
Zavod ne razpolaga s seznamomRavnateljica:  Darija Košir

Dostopnost