Skoči na glavno vsebino

Vpis v 1. razred

VPIS V PRVI RAZRED ZA ŠOLSKO LETO 2024/25

Postopek vpisa v prvi razred

Vpis otrok v osnovno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

 

Vpis

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

 

Pogoji za vpis

Starši morajo v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2024 bomo tako vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. (pa tudi tiste otroke, ki so bili rojeni v letu 2017 in jim je bilo po odločbi odloženo šolanje). Otroku se lahko pričetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

 

Kdaj in kako vpis poteka

Vpis se izvede v šoli pri šolski svetovalni delavki v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši boste o vpisu obveščeni po pošti. V začetku meseca februarja boste na domači naslov (stalno ali začasno prebivališče) prejeli vabilo za vpis v prvi razred in vse potrebne obrazce za vpis na našo osnovno šolo.

Najmanj tri mesece pred začetkom pouka šola staršem otrok, vpisanih v 1. razred, izda potrdilo o šolanju oziroma odločbo o odložitvi začetka šolanja.

 

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke ter učiteljice. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

 

Šolski okoliš

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

Prepis na drugo osnovno šolo

Vpis otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, ureja Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03).

Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če ta šola s tem soglaša. Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Vpis v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem otrok prebiva, se izvede tako, da starši vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu, najkasneje v štirinajstih dneh po izteku roka za vpis pa vložijo pri šoli, v katero želijo vpisati otroka, vlogo za prepis. Pred izdajo soglasja o prepisu se matična šola in šola, na katero starši želijo prepisati otroka, medsebojno posvetujeta in dogovorita.

 

Prepis iz druge osnovne šole na OŠ Antona Globočnika Postojna

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Osnovne šole Antona Globočnika Postojna, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, svojega otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje obeh šol. Osnovna šola Antona Globočnika Postojna bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku.

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Občine Postojna, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

 

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled.

Zdravniški pregledi bodo izvedeni predvidoma v mesecu marcu ali aprilu.

 

Roditeljski sestanek

Srečanje otrok in staršev z učiteljicami, ki bodo poučevale v prvem razredu, bo predvidoma v mesecu avgustu. Takrat boste prejeli vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

 

Kontaktna oseba

Vpisni postopek vodi Manca Dekleva, šolska pedagoginja. Za več informacij je dosegljiva na:

– telefonski številki 05 7000 315

– elektronski pošti manca.dekleva@osagpostojna.si

– osebno po predhodnem dogovoru v pisarni šolske svetovalne službe.

 

Dokumenti:

VLOGA ZA ODLOG

VLOGA ZA VPIS

Dostopnost